از کجا بفهمیم به فیلر چانه نیاز داریم؟

ایده ی داشتن رابطه ای خاص بین بینی، لب و چانه از نظر زیبایی در نمای نیمرخ به دهه ی 1950 و یافته های دکتر ارتودنسی، دکتر رابرت ریکتز بر میگردد.

این ایده به ریکتز پلین Ricketts Plane یا خط ای (E-line) معروف است و بر اساس آن “خط ای” باید نوک بینی و چانه را لمس کند و در این بین لب پایین باید 2 میلیمتر و لب بالا 4 میلیمتر پشت این خط قرار بگیرد.

بنابراین اگر “خط ای” نوک بینی را لمس کند و فاصله از لب ها متناسب باشد اما چانه نسبت به خط عقب تر باشد یا به علت کوچکی نسبت به خط عقب تر باشد، به فیلر چانه (تزریق ژل یا چربی) نیاز دارید!

اگر به هرعلتی مایل به جراحی و گذاشتن پروتز چانه نیستید میتوانید از فیلر چانه استفاده کنید.

فیلر میتواند چربی یا ژل باشد، اگر در شکم و پهلو تجمع چربی دارید و مایل نیستید ماده خارجی (ژل) وارد بدنتان شود میتوان از چربی شکم و پهلویتان برداشت و پس از فراوری به چانه تزریق کرد. سه بار تزریق با فاصله سه ماه میتواند مشکل شما را تا حد زیاد و به طور دائمی حل کند.
اگر وزنتان پایین است و تجمع چربی در شکم و پهلو ندارید، آنوقت چاره کار تزریق ژل در چانه است که ماندگاری یکساله دارد.