انواع آکنه (جوش) را بشناسید

جوش های صورت بطور کلی به دو دسته التهابی و غیرالتهابی تقسیم میشوند. هر کدام از این دو نوع اصلی، خود به انواع دیگری تقسیم میشوند که در اسلایدهای بعد راجع به هر کدوم توضیح میدیم.

جوش سر سفید | غیر التهابی
جوش های سر سفید معمولا برجستگی های سفید رنگی هستند که اطراف آن را هاله ای قرمز دربر گرفته است. جوش های سرسفید در جاهایی بروز میکنند که تار مو بیرون آمده باشد. هرچند ممکن است تار مو بصورت کرک نازک باشد و دیده نشود اما در هر حال فولیکول آن وجود دارد.

جوش سرسیاه | غیر التهابی
جوش های سرسیاه در واقع همان جوشهای سر سفیدی هستند که سر آنها باز شده است و در معرض هوا قرار گرفته اند و اکسید شده اند. جوشهای سرسیاه دیگر هاله قرمز در اطراف خود ندارند و پوست اطراف جوش سرسیاه تقریبا عادی است.

پاپول | التهابی
پاپول ها برآمدگی هایی هستند که در زیر سطح پوست وجود دارد. رنگ آنها صورتی و شکل آنها برآمده است. در جوشهای سریفید غیرالتهابی گفتیم که این نوع جوشها، مرکز مشخصی دارند ولی پاپول ها دارای مرکز مشخص نیستند و اطراف خود منافذ بازی نیز ندارند.

پاسچول | التهابی
پاسچول ها از پاپول ها درشت تر هستند و در آنها چرک سفید یا زرد رنگ دیده می شود.

ندول | التهابی
ندول ها برجستگی هایی سفید، سفت و دردناک هستند که عمیق هستند. ندول ها نیز مرکز مشخصی ندارند و آکنه شدید محسوب می شوند.

کیستیک | التهابی
جوش های کیستی، برآمدگی هایی عمیق و دردناک هستند که فرق آنها با ندول این است که این برآمدگی ها نرم هستند در حالیکه ندول ها سفت هستند. جوش های کیستی در عمق پوست واقع شدند و حتی از ندول ها عمیق تر هستند. جوش های کیستی جزو آکنه های شدید محسوب می شوند.